Algemene voorwaarden

Nederlands

Algemene Voorwaarden voor het Delen van Artikelen

Welkom bij ons platform! Voordat u artikelen deelt of gebruikmaakt van onze diensten, vragen wij u vriendelijk om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere van deze voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze diensten.

 1. Verantwoordelijkheid van Gedeelde Artikelen:
  • Ons platform biedt een platform waar gebruikers artikelen kunnen delen. Wij wijzen er echter op dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van gedeelde artikelen volledig bij de gebruiker (de persoon/organisatie wie dit artikel publiceert) ligt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, legaliteit of geschiktheid van gedeelde artikelen.
 2. Auteursrecht:
  • Gebruikers mogen geen artikelen delen waarop auteursrecht rust, tenzij zij hiervoor de nodige rechten hebben verkregen. Het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming kan leiden tot juridische actie.
 3. Afbeeldingen:
  • Gebruikers mogen geen afbeeldingen delen waarop auteursrecht rust, tenzij zij hiervoor de nodige rechten hebben verkregen. Het delen van afbeeldingen zonder toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan.
 4. Originele Content:
  • Gebruikers worden aangemoedigd om originele content te delen. Het kopiëren en delen van content van andere bronnen zonder toestemming kan leiden tot de verwijdering van het artikel en/of het beëindigen van het account.
 5. Externe Links:
  • Artikelen mogen maximaal twee externe links bevatten. Deze links moeten relevant zijn voor het artikel en mogen niet verwijzen naar schadelijke of illegale inhoud.
 6. Goedkeuring van Artikelen:
  • Wij behouden ons het recht voor om ingediende artikelen zonder opgaaf van reden af te wijzen of te verwijderen. Wij streven ernaar om een veilige en kwalitatieve omgeving te bieden voor onze gebruikers.
 7. Wijzigingen in de Voorwaarden:
  • Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.
 8. Beëindiging van Accounts:
  • Wij behouden ons het recht voor om accounts te beëindigen die herhaaldelijk in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden.
 9. Toepasselijk Recht:
  • Op deze Algemene Voorwaarden is het [juridisch rechtsgebied] van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [locatie].

Door gebruik te maken van ons platform, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Het Team

English

Terms of Service for Article Sharing

Welcome to our platform! Before you share articles or use our services, we kindly ask you to read these Terms of Service carefully. By using our website and services, you agree to these terms. If you do not agree with one or more of these terms, we kindly ask you not to use our services.

 1. Responsibility of Shared Articles:
  • Our platform provides a space for users to share articles. However, we emphasize that the responsibility for the content of shared articles lies entirely with the user. We do not take responsibility for the accuracy, legality, or suitability of shared articles.
 2. Copyright:
  • Users may not share articles that are copyrighted unless they have obtained the necessary rights. Sharing copyrighted material without permission may result in legal action.
 3. Images:
  • Users may not share images that are copyrighted unless they have obtained the necessary rights. Sharing images without permission from the copyright holder is not allowed.
 4. Original Content:
  • Users are encouraged to share original content. Copying and sharing content from other sources without permission may result in the removal of the article and/or termination of the account.
 5. External Links:
  • Articles may contain a maximum of two external links. These links must be relevant to the article and may not refer to harmful or illegal content.
 6. Approval of Articles:
  • We reserve the right to reject or remove submitted articles without providing a reason. We strive to provide a safe and quality environment for our users.
 7. Changes to the Terms:
  • We reserve the right to change these Terms of Service at any time. It is the responsibility of the user to regularly check the terms for updates.
 8. Termination of Accounts:
  • We reserve the right to terminate accounts that repeatedly violate these Terms of Service.
 9. Applicable Law:
  • These Terms of Service are governed by the laws of [jurisdiction]. Any disputes will be submitted to the competent courts in [location].

By using our platform, you agree to these Terms of Service. If you have any questions about these terms, please feel free to contact us. Thank you for your understanding and cooperation.

The Team

Scroll naar boven